Cele Fundacji


CELE I ZASADY DZIAŁANIA

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego a w szczególności:

 

 1. niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i innym osobom - niepełnosprawnym, osieroconym
  i chorym na serce,
 2. udzielanie pomocy domom dziecka, szpitalom i placówkom medycznym,
 3. pomoc w kształceniu uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 4. integracja dzieci, młodzieży oraz innych osób z niesprawnością ze zdrowym społeczeństwem,
 5. utworzenie i prowadzenie świetlicy rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

 

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ

 1. organizowanie i finansowanie rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;
 2. organizowanie i dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych i obozów integracyjnych;
 3. organizowanie i finansowanie wycieczek i zabaw;
 4. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
 5. organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej, ratowania życia, przywracania zdrowia
  przekazywanie tego sprzętu;
 6. dofinansowywanie operacji i zabiegów;
 7. zakup niezbędnych leków;
 8. udzielanie stypendium dzieciom i młodzieży;
 9. rganizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych i artystycznych;
 10. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej;
 11. finansowanie działalności świetlicy rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych
wykonanie: www.kompmar.net.pl